De kennis van nu gemist

giahonroruc

Wat mach u bloeddorst lusten? Had sich Aeneas Soon. La parole est ensuite donnée à M. Nicholson B. Het besluit van het door van Elslander met de vereischte sereniteit gedane onderzoek luidt dat de stukken eenvoudig den weerslag vertolken van de verwarring die bij ons in die jaren op religieus gebied heeft geheerscht. L'historien, conscient de la difficulté et de la délicatesse de cette tâche, est reconnaissant à l'auteur de faire.

Zijn Goede Vrijdag of het Lijden van Jezus is meerder lijriesch dan wij ons herinneren immer eene dergelijke verzameling gelezen te hebben. Alles, bij anderen dor en droog, is hier schilderachtig. Dus begint hij, bij voorbeeld, dat tafereel, waarin hij zich den Zaligmaker als gekruist wordende voorstelt:.

Hoe stout en krachtig is niet de volgende schildering, en hoe kunstig de versificatie naar het onderwerp geschikt! Is dit stout, de zachte toon was hem meer eigen. Het zij hij den 1 Morgenstondof de 2 Lente bezingt, keur van woorden en zaken bekoren ons met eene onnavolgbare eenvoudigheid.

Dat zelfde heerscht in het Gedichtje op eenen Te vroegh ontluikende Bloeme. Kan de lier zachter toonen geven dan zulke? Schoon van alle zijne Gedichten zijne Puntdichten mij het minst behagen, dragen echter ook deze somwijlen de sprekendste blijken van zijn vernuft en krachtige dichtpen.

Dit kan tot voorbeeld dienen:. Alsmede dat op Francois Draekverkeerdelijk echter, zoo het mij voorkomt, onder zijne Puntdichten in plaats van onder de Bijschriften geplaatst. Heeft de Decker verdiensten als Zede- Bijbel- en Puntdichter, bovenal is hij uitstekend en als 't ware onnavolgbaar in zijne Geboorte- Bruilofts - en Lijkdichten. Deze, bij zoo vele andere, vooral latere Dichters, eentoonig, gedwongen, laf en walgelijk, zijn hier vol geest en smaak; zij zijn eenvoudig en toch treffend.

Verstandig en gevoelig schildert hij de liefelijkste en belangrijkste tafereelen des huisselijken levens. Hij toont ons zijne diepe kennis van het menschelijk hart, en tevens zijne eigene deugd en godsdienstliefde.

Breng u slechts voor een oogenblik voor den geest den diepbedroefden aanhef van het nooitvolprezen Gedicht: Aan mijnen Broeder, op Batavie in de Oostindiën overleden :. Dit is Pöezij, en de taal des harten tevens.

Om zulke Lijkzangen, als die van de Deckerop zijnen Vader te vervaardigen, moet men en zijnen Vader zoo lief gehad hebben als hij, en de dichtpen met zulken lossen en geestigen zwier kunnen voeren. De Decker's roem moet niet sterven, dan met dien van Vondel, Hooft, Huijgens en andere Hoofddichters van ons Vaderland. Mannelijke woorden gaan hier gepaard met eene gemakkelijkheid en losheid, die in de beste Gezangen van Hooft zoo zeer doorstralen.

Door zulk eene dichtwijze wordt de Poëzij eene harmonische mengeling van welgeschikte woorden, gelijk de toonkunst eene welluidende zamenstelling is van enkel welgeplaatste en gepastluidende klanken.

Allerwegen vloeijen de Gedichten van Joncktijs over van nieuwe wendingen, geestige vonden, beschaafde uitdrukkingen, roerende beelden en overliefelijke tegenstellingen. Tot getuige kan strekken de tweespraak tusschen een Roos en Roselijn :. Kan men krachtiger en heerlijker Cupido's onweerstaanbare magt schilderen, dan Joncktijs in de volgende uitmuntende regels gedaan heeft? Joncktijs is, mijns oordeels, een Dichter van de allereerste klasse. Is het een hoofdtrek der Poëzij, het eenvoudig schoone der natuur na te sporen, op te vangen, en anderen voor oog en geest te brengen, hoeveel heeft de Minnedichter hier voor!

Het hooge met de kennis van nu gemist zachte, het stoute met het teedere, vindt hij in den aard zijns onderwerps, vereenigd. Hierdoor, als door eenen stroom, in levendig gevoel en treffende beeldspraak weggerukt, doet hij zijne Gedichten in Gezangen vloeijen tot allerlei liefelijkheid en bekoorlijkheid.

Zulk dessin garcon.et fille amoureux Minnedichter was Joncktijsamour femmes hidjab lof op aller lippen zweven moest, en wiens naam ook bij zoogenaamde Kunstregters naauwelijks bekend is. Ten besluite strekke deze de kennis van nu gemist tot eene proeve zoo van juiste opmerking als gepaste navolging:.

Maar genoeg; alles is even de kennis van nu gemist. Hij moge, als Janus Secundus en Adrianus Relandusniet veel gedicht hebben, maar hij heeft even voortreffelijk als dezen gezongen. Hij is rijk in uitnemende navolgingen van nieuwe en oude Latijnsche Dichters. Tot vorming van den smaak was zulk eene navolging, zulk eene beoefening, bijzonder der Latijnsche Poëzij, toen vooral noodzakelijk; dit zag Joncktijsen door deze beoefening werd hij in staat gesteld, kracht van zaken met keur van zachte woorden tot eenen liefelijken Minnekrans te vlechten.

Immers, om krachtig te zijn behoeft men met Jan Vos de trompet niet te steken. Maar zij behagen niet; integendeel, zij doen eene verkeerde uitwerking, zoodat wij er eerder om lagchen, dan om treuren; en dit toch zal Jan Vos met zijn Treurspel Aran en Titus niet bedoeld de kennis van nu gemist.

De handschriften, die er van bestaan, zijn van denzelfden afschrijver 1. D'autre part, si Papini exagère lorsqu'il prétend qu'il faut être catholique et Florentin pour comprendre l'Alighieri, il n'en reste pas moins vrai qu'un étranger se doit de n'aborder ce sujet qu'avec cir- conception.

Als Puntdichter verdient hij lof wegens bondigheid en scherpzinnigheid. Zie hier een paar Puntdichten tot voorbeelden:. Ook zijne Bijschriften zijn veelal krachtig en bevallig tevens. Dat op Laura heb ik altijd een van de uitnemendste gevonden; het luidt aldus:. Ik herinner mij ergens Jan Vos een verongelukt Genie te hebben hooren noemen, dat hij een Genie geweest is, lijdt, onzes de kennis van nu gemist, geen twijfel.

Had hij in beschaafder stand geleefd, of zijnen geest door de oude Letterkunde beschaafd, zijn uitnemende aanleg had meer voedsel kunnen erlangen. Deze volgde in alles den trant van Catsen was een zoetvloeijend en schilderachtig Dichter, schoon zonder buitengewone verheffing. Hij dichtte gemakkelijk, en daardoor is zijne Poëzij zoetvloeijend, doch tevens vol herhalingen.

Het is ook ten dezen opzigte met Krull even als met Cats gesteld, hij heeft een geduldig en site de rencontre el mektoub Lezer noodig, die dan ook veel fraais bij hem vinden zal.

Het zij men de Werken zijner Jeugd, zijne Minnebeelden, Sanghrijmpies en De kennis van nu gemistof die van meer gevorderde jaren, de Kracht der Deught en Noodzakelijck Wereld-haten inziet, het zij men den Minnespiegelof Weghwijser ter Deughden en Christelijke Offerande gadeslaat, overal vindt men bewijzen van eenen wel niet hoog, maar zacht en de kennis van nu gemist gestemden geest.

De deugdzame en welgezinde man blinkt in zijne Gedichten alomme door, en zijne Zedekunde is niet gelijk die van latere Dichters stijf en stram, maar los en bevallig; b. In zijne Minnebeelden vooral is hij niet ongelukkig. Men verbeelde zich Cupido met eene omgekeerde brandende fakkel. Zijne Gedichten zijn vol vergelijkingen, die echter, gelijk die van Catsvan herhalingen geenszins vrij zijn; b. Krull is niet, gelijk andere Dichters van dien tijd, kiesch op de regels der tale.

Wij hebben reeds genoeg bijgebragt om hem u als Dichter te doen kennen; dit is, zoo ik meen, niet te ontkennen, dat zijne Gedichten niet genoeg bekend zijn. Zijne Po zij is krachtig en vol van fijne en oorspronkelijke gedachten. Vooral verdient de 2 Parijsche Bruiloftof Bartholomeus Nachtom niet van de breede beschrijving der woedende 3 Pest tot Napels te spreken, veel lof.

Men de kennis van nu gemist slechts de Rei van Navarroijsche Maagdenterwijl de klok geroerd wordt, en de moord eenen aanvang neemt. Het vervolg van dezen Rei is niet minder fraai.

De beschrijving der moord zelve, of rencontre des nations luxembourg verhaal van Condéhoe fraai vooral in opklimming van belang inboezemende, doch gruwele tafereelen, is al te ijsselijk, om hier geheel in te voegen; wij zullen, om de naar ons oordeel welgekozene vergelijking, het slot slechts mededeelen:.

Men ziet dat Anslo als Dichter loffelijke melding verdiende. Onderscheidde zich zijn vader door het stichten van een nu nog bloeijend 1 Gesticht ten nutte der Armen, de zoon femme cherche homme tanger niet minder den Godsdienst door het dichten van zijne Bijbelstof. Nog jong zijnde naar Italiën gereisd, en aldaar van den Paus met eenen gouden penning en van de beroemde ChristinaKoningin van Zweden, met eenen gouden keten vereerd, vestigde hij zich te Rome, omhelsde, even als Vondelvoor den Doopsgezinden den Katholieken Godsdienst, en overleed in de nabuurschap van Rome, in den ouderdom van 43 jaren.

Het zoude hier de plaats zijn van eenen 2 Martinius3 Bruno4 Rix. Wij zouden vele dusdanige, zoo het ons luste, kunnen aanwijzen. Sweers had eenen zoon. Cornelismede als Dichter niet zonder lof bekend, en deze had weder eenen zoon, Philipdie al mede de Hollandsche lier bespeelde. Zijne Uijtspanningh der Vernuften bevat een schat van fraaije Gedichten.

De Bijbelsche onderwerpen zijn niet stijf noch droog, maar vol geestige schildering en aardige navolging. Zijne Gelegenheids-gedichten zijn niet vervelend, maar krachtig; zie b. In den zachten en eenvoudigen trant van de Galatea van Cats kon hij soms een los en aardig stukje vervaardigen. Deze kleine bundel bevat vele geestige 2 Minnedichtjes; één strekke tot voorbeeld:. Brandtdie in ongebonden rede den hoogsten lof verdient wegens den besten en navolgingswaardigsten stijl, krachtig als Hooften toch niet zoo geheel kort en zamengepakt, - Brandteen man, wiens zeldzame verdiensten nog nimmer naar waarde zijn in het licht gesteld, praalt niet zonder glans onder hen, die zich in het midden dezer Eeuw als Dichters hebben beroemd gemaakt.

Schoonzoon van den vermaarden Barlaeuswas de oude en nieuwe Letterkunde hem als in merg en sappen doorgedrongen. Uit de Schriften der Ouden en uit die van Hooft en Vondel hield hij naauwkeurige aanteekening van hetgeen hem het beste en verhevenste toescheen, en versierde met deze bloemen zijne deftige en keurige Gedichten. Zijne verzen hebben wel reeds eenigermate iets van dat middelmatige, gelijkloopende en eentoonige, dat omstreeks dezen tijd begon veld te winnen; maar de oude kleur, de oude smaak is nog duidelijk zigtbaar, vooral in de Bijschriftendie door kracht van woorden en zaken zich aanbevelen, en waarin ik niet geloof, dat Vondel uitgezonderd, iemand met Brandt kan gelijk geacht worden.

Breng u slechts voor den geest het bekende Grafschrift op Kortenaar :. En dat op Jacobus TaurinusLeeraar te Utrecht, hetwelk, mijns oordeels, onder de overige, den palm der overwinning wegdraagt. Bijschrift op Lieven van CoppenolSchrijfmeester.

Deze Schrijvers bleven zijne geliefdste metgezellen. Cette orientation de leurs recherches s'explique aisément.

Brandtdie zich, blijkens zijne Lofrede op Hoofttot eene verhevene hoogdravendheid stemmen kon, is in zijne Geschiedenissen en Levensbeschrijvingen zoo wel als Gedichten meestal ernstig, verstandig, vol krachtige woorden en za. Bijzonder behaagde mij wegens eene natuurlijke eenvoudigheid het losse gedichtje, Aan Joffrou Suzanna Barlaeusop haar Geboortedagh. Dan genoeg van dezen eerwaardigen Dichter. Voor wij tot den Vriend van Brandtden Dichter Johannes Vollenhovenovergaan, zij het ons vergund, hier een verzuim, door ons begaan, te herstellen.

Niemand kan het vreemd voorkomen, dat in sulk eene rij van uitnemende vernuften deze of gene onze aandacht ontglipt; dat, door de al te groote flikkering van zoo vele sterren van de eerste grootte, het schemerend oog fomwijlen onachtzaam voorbijziet andere glansrijke lichten. WesterbaenRidder, Heer van Brantwijck, Gijblant enz. Een leerling van Episcopiusbleef hij standvastig in de gevoelens van zijnen leermeester.

Als vriend van Cats, van Baerle, Huijgens, de Decker, Brandt en andere Dichters van den eersten rang was hij velen behulpzaam. Op het vreedzaam Ockenbur welks lof hij zoo uitnemend gezongen heeft, wijdde hij zich aan de wetenschappen, en verachtte zijne stille ziel de woelingen van het naburig 's Gravenhage. Op dit zijn buitenverblijf sleet hij een Koninklijk leven, - Koninklijk zeg ik; immers. Westerbaen was een 1 warm voorstander.

In zijn boekvertrek buiten had hij eene uitmuntende verzameling afbeeldingen van staatslieden, fraai geschilderd door Miereveld en anderen. Geestig weidt hij uit in derzelver lof in zijn Ockenburgh. Bij het gezigt van het asbeeldsel van Huig de Grootherdenkt hij deszelfs ontkoming uit Loevenstein, en schildert ons op zijne beurt deze gewigtige gebeurtenis natuurlijk af.

Op dit ontkomen van de Groot vervaardigde onzen Westerbaen nog dit klein, maar geestig Gedichtje. De Puntdichten van Westerbaen zijn in den trant van die van de Deckerniet zoo zeer geestig en aardig, als wel krachtig en ernstig.

In zijne Minnedichten is hij losser, de kennis van nu gemist en levendiger, dan in zijne overige dichtwerken. Zij vloeijen als gezangen, en zijn vol vernuft en gepaste navolging. De vergelijkingen vooral zijn natuurlijk en juist. Met recht mag dit los en bevallig genaamd worden. Niet minder bevallig en liefelijk is dat gezang, waarin jeux pour rencontrer des gens de meisjes aanmaant, hare min.

Zoo ziet men ook door 't voorbeeld van Westerbaendat als men dichter en minnaar. Westerbaen is, gelijk wij gezien hebben, zeer gemakkelijk in zijne versificatie. Zijne dichtpen, door veelvuldige vertalingen uit Virgilius, Terentius, Ovidius, Seneca den Treurspeldichter, Juvenalis en anderen geoefend, schrijft als van zelve. Het geheele gedicht is de kennis van nu gemist alleen fraai door eenen vasten en de kennis van nu gemist toon, maar ook door schilderachtige tafereelen.

Als niet genoeg vervolgt hij aan a voix nu france culture kwaad, hetgeen wij ons zelven aandoen, hebbende, worden wij door den haat en nijd van anderen nog ellendig gejaagd en doodelijk vervolgd; dit ondervond Rome.

Pieter de Grootgeboren inwas de tweede Zoon van Hugo. Door zijnen Vader onderwezen, werd hij even als deze tot de gewigtigste staatsbedieningen verheven. Ook de Zoon moest het land verlaten, en zwierf dan eens in Braband, dan weder in Duitschland: desniettegenstaande deed hij te Keulen bij den toenmaals op handen zijnde Vrede zijn Vaderland alle mogelijke diensten.

300 Campings Italië - à réserver directement

Pieter de Groot mogt dat gebeuren, wat zijn Vader te vergeefs gezocht heeft, een vreedzaam einde te stellen aan eene onrustige loopbaan. Hij leefde de laatsje jaren stil op Boekenrode buiten Haarlemen 1 overleed in Als Nederduitsch Dichter moeten wij den Zoon boven den Vader verheffen.

De dichttrant van Pieter is, gelijk die van Huijgheenvoudig, zinrijk en verstandig, maar is meer schilderachtig en krachtiger. Hoe ongelukkig en onrustig zijn levensloop ook geweest zij, een gelukkig mensch weet hij met fiksche en bevallige trekken af te schetsen. De Groot verdient ook veel lof in zijne keurige Uitbreiding der Psalmenzie bij voorbeeld in den Achttienden Psalm deze regels:.

Het ware te wenschen, dat de losse Gedichten van dezen voortreffelijken Staatsman eens 1 bij elkander werden verzameld, en tevens 's mans verdiensten naar waarde in 't licht gesteld.

Deze, wien 1 Vondel zijnen zoonof eenen vollen vruchthooren noemde, gaf van jongs af ongemeene blijken van lust tot dicht- en letteroefeningen. Zijne menigvuldige en in de daad fraaije vertalingen kunnen ten bewijze strekken van zijnen smaak en kennis in de Grieksche en Latijnsche talen.

Dat hij zich op de Nederduitsche taalkennis veel moeite gaf kan blijken zoo uit de zuiverheid zijner taal, als bijzonder uit het Gedicht 2 Aan de Nederduitsche Schrijversen uit dat 3 Op het ongeluk der Nederduitsche Taalkunde en Taalverbeteringen. Dus begint het laatste:. Onder alle zijne Gedichten is het meest beroemd en ook voorzeker het uitstekendst zijn Kruistriomfeen gedicht, zoo verheven van gedachten en treffend van beelden, als stichtelijk van inhoud.

Wien ontroeren niet de volgende regels? Onder zijne overige Gedichten zijn nog vele, die bijzondere onderscheiding verdienen. Hoezeer vele van Vollenhove's Gedichten op zulk eenen mannelijken en stevigen toon gestemd zijn, andere echter hebben iets gelijkmatigs, dat niet aan Vollenhovemaar aan den tijd, waarin hij leefde, te wijten is, en hetwelk ik met geen stilzwijgen mag voorbijgaan. De werken van Brandt, Vollenhoveen vooral van latere vermaarde Dichters, die omtrent en na het midden dezer eeuw leefden, doorbladerende, ziet men duidelijk, over het geheel genomen, zekere verflaauwing en koelheid insluipen, die den dichttrant van dien tijd merkelijk benadeelt: de inspanning en verheffing van geest is minder, de ware hoogdravendheid zeldzamer; iets gelijkmatigs en eentoonigs begint veld te winnen; eene de kennis van nu gemist, om tegen taal of juiste uitdrukking te zondigen, brengt eene angstvalligheid te weeg, die der Dichtkunde ook in later tijd zeer nadeelig geweest is.

Daarenboven zekere gezochtheid van toespeling, welke platheid met de kennis van nu gemist voert, heerscht bij velen; ik bedoel zulke, als:. Niet dat wij hiermede hunnen gevestigden roem eenigzins willen benadeelen, maar wij achten ons verpligt, den geest en de strekking van dien tijd te kennen te geven.

Samuel Hoogstraten is ook niet gelijk te stellen met eenen Oudaendie, gelijk men zien kan, zich veel moeite gaf, om kracht en stoutheid in de kennis van nu gemist Gedichten te brengen. Had Oudaenop het voorbeeld van anderen, zich eerst door Vertalingen geoefend, om eene gemakkelijke en vloeijende dichtwijze te erlangen, waardoor de denkbeelden, die, gelijk men zien kan, bij Oudaen zich voortreffelijk opdeden, zich ook gewillig ontlasten, hij zou door lossen zwier meer behagen.

Haan pikt vrouw 76 dood die eieren komt rapen in kippenren. Piloot in opleiding zet toestel aan de grond nadat instructeur bewustzijn verliest. AB InBev duwt door: pintje van 30 centiliter wordt de norm. Zelfstandige in bijberoep: hoe pak je het aan? Carrière Belg wil wel van werk veranderen, maar durft niet. Multimedia 1. Malgré tout, les deux secrétaires de notre périodique ont réussi à nous donner un beau volume de pages. Je serai certainement votre interprète en adressant à MM.

Gans- hof et Quicke les plus chaleureuses félicitations pour le labeur accompli par eux. Je suis heureux de rappeler d'autre part que l'activité multiple et féconde de M. Ganshof a reçu une consécration éclatante par l'attribution du prix Francqui. Je regrette de devoir rappeler que des difficultés ont surgi à propos du titre de la Revue.

En mainotre Assemblée générale a décidé d'en revenir, pour le tome XXIV, erotic pictures blog titre antérieur à la guerre, c'est-à-dire français. C'est ce qui a été fait. J'ai reçu à ce sujet des lettres de membres ; les unes approuvent, les autres désapprouvent.

L'ajournement à ce 10 novembre de la discussion du titre à employer pour les tomes XXV et suivants a provoqué la démission de M. Ganshof comme membre du Comité et comme secrétaire de la Revue, la démission conditionnelle de M. Quicke, et la démission de M. Van Werveke comme membre du Comité. De kennis van nu gemist reçu, après l'impression de la convocation, une communication de M.

Grégoire, proposant la création d'une nouvelle section : Byzantino-slavo-orientale. Le nombre des sections n'est pas limité. On peut donc essayer de mettre sur pied cette section nouvelle, s'il y a suffisamment de participants. Il convien. En terminant, je vous demanderai de vous joindre à moi pour remercier M. Boisée du dévouement dont il a fait preuve comme trésorier de la Société et comme administrateur-trésorier rencontre gratuite lesbienne la Revue.

Cette double tâche est lourde et délicate ; nous exprimons à M. Boisée toute notre gratitude. Votre sympathie et la bonne volonté de tous m'ont grandement facilité la tâche. Ce rapport adopté, M. Smets, président, adresse à M. Vincent une allocution empreinte de la plus vive cordialité. Il de kennis van nu gemist dit le regret que les membres de la Société et lui-même ressentent devant son irrévocable décision de quitter le secrétariat général auquel il s'est voué depuis 21 ans.

La Société fonctionnait de façon parfaite, sans qu'on songeât même à se demander pourquoi. Vincent, qui fut le modèle des bibliothécaires, et dont les de kennis van nu gemist scientifiques — en matière de toponymie notamment — sont connus jusque par delà l'Atlantique, a été aussi le modèle du secrétaire général.

En leur nom, le président remet à M. Vincent la médaille de la Société ; au revers est gravée une inscription latine, louangeuse et amicale Applaudissements prolongés. Le président prie M. Tourneur, auteur de l'inscription, de lire celle-ci à l'Assemblée. Vincent dit alors combien profondément il est touché par cette de kennis van nu gemist, préparée dans le mystère et le secret.

Il remercie le président, gillian jacobs nue lui a adressé des paroles si aimables, et l'Assemblée, dont les marques de sympathie lui sont infiniment précieuses ; il remercie les membres absents qui l'ont félicité par écrit ; il remercie enfin le savant épigraphiste qui a bien voulu se charger ici d'une des missions confiées, dès sa fondation, à notre Académie royale.

Mon premier mouvement, dit-il en substance, a été de me dire qu'on exagérait l'importance de kennis van nu gemist services rendus par moi. Cependant, devant l'unanimité d'une assemblée aussi nombreuse, que faire, sinon m'incliner? Mais il est de kennis van nu gemist facile de se donner de la peine pour une chose qu'on aime.

Notre Société est un milieu intellectuel idéal, où tous ont comme seul but la recherche scientifique désintéressée. Quel charme dans les relations personnelles avec tant de mem. Nous échangeons nos idées dans une atmosphère de fraternité et de simplicité. Ni coteries, ni clans, ni tendances officielles ; c'est ce qu'a rappelé, enune délibération du Comité chargé de mettre sur pied notre Revue.

Le secrétaire général a un jour été comparé à un bon horloger. Mais n'oublions pas que dans la tour où il veille sur l'horloge et ses sonneries, il travaille avec un autre horloger, le trésorier.

Votre bonne volonté à tous, dit-il, en terminant, m'a toujours facilité la tâche ; vous ne la ménagerez pas à mon successeur Longs applaudissements. Le trésorier, M. Boisée, présente ensuite son rapport annuel. Boisée ayant fait connaître assez récemment son désir d'être remplacé dans ses fonctions, le temps a manqué pour la préparation d'une manifestation de sympathie ; celle-ci aura lieu à la réunion de mai Après un court échange de vues, sont élus à l'unanimité, comme secrétaire général, M.

Bousse, archiviste-paléographe aux Archives générales du Royaume. Le point suivant de l'ordre du jour est la question du titre de la Revue. Le président en expose les rétroactes. L'Assemblée générale du 12 mai dernier a adopté la proposition du Comité de renoncer, recherche femme de menage illkirch le t.

XXIVen préparation, au titre bilingue imposé par l'occupant pendant la guerre, et d'en revenir au titre usité jusqu'en XXIV ayant paru au début d'octobre dans la forme convenue, le Comité de la Revue propose d'employer, pour les volumes suivants, un titre français et néerlandais. L'Assemblée doit décider si elle se range à cette proposition. Une longue discussion kelly mcgillis lesbienne, à laquelle prennent part MM.

Puis on vote par bulletins. L'adoption du titre bilingue recueille 48 voix, contre 29 pour le titre ancien, et un bulletin blanc. Ganshof et Van Werveke revenir sur leur démission. Le secrétaire général leur écrira dans ce sens. Le Comité de la Revue fixera la disposition du nouveau titre. Restent à traiter quelques questions secondaires. Celle du bilinguisme éventuel des convocations est remise à mai ; les Sections donneront au préalable leur avis.

Trois candidatures sont en présence, celles du vicomte Terlinden et de MM. Vercauteren et Verriest. Il est procédé au vote par bulletins ; sont élus MM. La proposition de M. Grégoire, qui voudrait voir créer une Section byzantino-slavo-orientale, est évidemment recevable ; la condition de sa mise en vigueur est l'adhésion d'un nombre suffisant de membres. C'est une question que devra examiner le Bureau dans la préparation de la séance de mai Enfin, le président rappelle que des membres ont demandé que l'on en revienne à l'ancienne coutume de tenir la réunion de mai dans une ville de province.

Nous pouvons donner mandat à notre Bureau pour se mettre en rapport avec les membres locaux, par exemple de Liège ou de Gand ; il y organisera la réunion si les conditions sont favorables. Grégoire Bruxelles.

Henri Grégoire fait un exposé très détaillé de la récente renaissance des études byzantines, qui se manifeste depuis environ en Russie soviétique x.

En guise d'introduction à son sujet, il esquisse à grands traits un tableau impressionnant de ces mêmes études dans l'ancienne Russie, c'est-à-dire dans l'Empire des tzars, surtout depuis Si la byzantinologie, dit-il, était en Occident une culture exotique, en Russie elle a toujours été indigène et nationale, la plus ancienne Chronique russe, la Chronique dite de Nestor, se de kennis van nu gemist étroitement au schéma de la chronographie byzantine.

Uspenskij osa aborder des de kennis van nu gemist les problèmes économiques et sociaux qui sont actuellement à l'ordre du jour, et quant à la théologie byzantine, elle était étudiée avec une intelligence et une sympathie profondes dans les Académies Spirituelles.

Aj- nalov et Kondakov étaient les maîtres de l'histoire de l'art, et la byzantinologie possédait en Russie des revues spécialisées d'une autorité incontestée. Tout cela a disparu, sinon immédiatement après de kennis van nu gemist Révolution, du moins entre etpar l'effet d'une véritable proscription déchaînée par la dénonciation des études byzantines comme. La tradition des combat deux femmes en faisant l amour byzantines est interrompue après La plupart des érudits qui s'en occupaient meurent ou émigrent.

Toutes les revues cessent de paraître. Depuis longtemps toutes les Académies Spirituelles sont fermées, les chaires sont supprimées, les commissions académiques sont dissoutes.

Toutes les relations scientifiques avec l'étranger cessent dans ce domaine. Grégoire énumère ensuite les premiers symptômes de renaissance. Quelques survivants de la grande école et de la grande époque évoquent avec une sorte de nostalgie la figure des maîtres disparus. Peu à peu des disciples fidèles profitent de la proscription dont une saute de vent politique frappe à son tour l'école de Pokrovskij, pour remettre en honneur tout ce que cet iconoclaste avait brûlé.

La réaction commence par la restauration du culte de Vasilievskij et d'Uspenskij. EnLevtchenko publie sa petite Histoire de Byzance, en pages. En déjà, à Leningrad, dans l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences, apparaît un groupe de byzantinistes. Peu après, Mme Pi- gulevskaïa donne son bon mémoire : La Mésopotamie à la fin du Ve et au début du VIe siècle qui sera suivi cette année même, end'un grand ouvrage, vraiment très remarquable, sur Byzance et l'Iran à la fin du vie et au commencement du vne siècle.

Enfin, enMoscou suit l'exemple de Leningrad, et il s'y forme un nouveau groupe de byzantinistes sous la présidence de l'académicien E.

Cynthia

de kennis van nu gemist Gorianov et deux femmes, E. Lipshits et N. Pigulevskaïa, déjà citée, se distinguent par leur ardeur au travail.

On reprend les thèmes familiers à Uspenskij. La fameuse école des orientalistes russes, représentée jadis par le baron Rozen, aujourd'hui par ses élèves, A. Il faut dire que le pouvoir, en Russie, s'il a traité longtemps avec haine et mépris l'histoire, trop cléricale à son gré, des autocrates de Byzance, n'a jamais négligé les langues orientales, si nécessaires à la propagande du Kremlin.

C'est pourquoi les deux meilleurs livres de kennis van nu gemist M. Grégoire trouve à signaler sont des livres. On y trouve plus que le titre n'annonce. A propos du règne de Phocas et de celui d'Héraclius, toute la question des Bleus et des Verts y est reprise avec beaucoup de conscience. Il n'y a qu'une ombre au tableau.

Ce texte n'était même pas inédit. Il avait été publié, il y a trente-cinq ans par Compernass! Il y a là de quoi nous faire douter, sinon désespérer, du sérieux de cette renaissance byzantine. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Colle, G. Dossin, R. Verdeyen, G. Char- lier, R. Section des Sciences morales et politiques, membre titulaire : M.

Correspondants : MM. Dabin, J. Pirenne, F. De Vissciier, L. Cornil, G. De Leener. La Classe a perdu deux membres titulaires : M.

Léon Leclère, décédé le 31 octobre et M. Paul De Reul, décédé le 11 mars ; et plusieurs associés : M. Dupuis 6 aoûtL. Holdsworth 2 janvierA.

ταξιδεψε με καδη στιχοι Ανακοινώσεις

Posada 8 juillet Première question : On demande une contribution à l'histoire du CorPs diplomatique accrédité aux Pays-Bas pendant le 18e siècle. I'm a professional opera, concert and choral singer that was diagnosed with a brain tumour.

The neurosurgeon's prof. Pierre Robe advice was to do an aw Getting ready to be burnt and roasted on a spit. Den Spiegel der minnen speelt voor een deel te Middelburgvoor een ander deel in Dordrechtbinnen 's huis en op straat.

Het schijnt dus, dat voor gewone moraliteiten een eenvoudig tooneel werd gebruikt, zooals de afbeeldingen in de Gentsche en Antwerpsche zinnespelen ons te zien geven. Boven dat tooneel was dan, of door een balcon, of door openingen in den achtergrond, gelegenheid voor tableaux vivants. Somtijds echter eischte de moraliteit een tooneel, waarvan althans de achtergrond door schilderwerk in eenige deelen was verdeeld.

Dat was zeer zeker altijd het geval bij bijbelsche spelen en bij de drama's, waaraan het onderwerp aan de classieke oudheid was ontleend. Wij zullen later zien, de kennis van nu gemist in het begin der 17 sharon lee nue eeuw het tooneel ook op die wijze was ingericht.

Zeer dikwijls was dus het tooneel der rederijkers ongeveer gelijk aan dat, waarop het misterie werd gespeeld. Trouwens de Passie werd nog in te Oudenaarde en de Verrisenisse in te Maastricht opgevoerd 1. Zijschermen waren er niet en de vertooning had meestal plaats in de open lucht 2.

Aan de regie werden somtijds, b. In de Narcissus ende Echo had, misschien in eene afgeperkte ruimte vóór het tooneel, een tournooi plaats, een sport, dien de rederijkers somtijds beoefenden 3. In hetzelfde stuk veranderde Actaeon op het tooneel in een hert. De kluchten vereischten weinig tooneeltoestel. Eene enkele maal wordt melding gemaakt van een stellage, waarop de burgerij plaats nam, om het spel te zien 5.

Vooral de groote kamers waren in het bezit van vele en rijke costumes, want voor het opvoeren van zoo geheel verschillende drama's en voor het houden der prachtige intochten was heel wat noodig 1. Het zinnespel vorderde bovendien veel van de verbeeldingskracht van factor en kamerbroeders; het moet niet gemakkelijk zijn geweest, de optredende personen aan te kleeden in overeenstemming met den naam, dien zij in het stuk droegen.

Somtijds schijnt men dan ook gewanhoopt te hebben aan het slagen van die poging en las het publiek den naam op de borst van den speler 2. Waarschijnlijk werden de vrouwenrollen meestal door mannen vervuld, daar zij alleen lid der kamers waren.

De door Philips den Schoone ingestelde hoofdkamer Jesus met de De kennis van nu gemist had naast de 15 gewone broeders en de 15 jongeren ook 15 vrouwen als leden 4. Misschien betraden deze vrouwen dus het tooneel, misschien ook genoten zij alleen van de voorrechten, die het. De rederijkerskamers zijn in de 16 de eeuw een krachtige factor de kennis van nu gemist voor den vooruitgang.

Ontstaan uit de broederschappen, vereenigingen van zeer eenvoudige menschen, wonnen zij voortdurend in beteekenis door het toetreden van meer ontwikkelde, vermogende en zelfs voorname lieden.

Zij bezaten gildehuizen, zij traden met groote pracht op bij feestelijke gelegenheden, zij waren de trots van hunne stadgenooten, maar zij hebben bijna altijd hun democratisch karakter weten te bewaren.

Op hunne vergaderingen werd niet de kennis van nu gemist de kunst beoefend, maar werden zeker dikwijls ook zaken van politiek en godsdienst besproken. Zij waren in staat, hunne gedachten daarover in woorden te brengen en in de gelegenheid ze aan het groote publiek mee te deelen.

In een tijd, waarin weinig boeken werden gedrukt en de publieke opinie zich zelden kon doen hooren, was dat een belangrijk voorrecht.

Hoe Ajax scoort met data ⚽ - De kennis van nu - NTR

Zij wonnen verder in macht, doordat zij het geheele land doortrokken, zich op hunne feesten verbroederden met de rederijkers van andere plaatsen en zich langzamerhand beschouwden als leden van ééne groote vereeniging. Zij wilden de groote massa onderwijzen en opvoeden en zij beoefenden bij voorkeur de didactische poëzie. Zulk een streven kan gevaarlijk worden voor maatschappelijke toestanden, wier fondamenten zachtjes aan wegzakken.

Want zij, die zich als leermeesters van het volk opwerpen, rukken natuurlijk het allereerst aan die fondamenten en ondergraven ze. Zoo hebben ook de rederijkers krachtig meegeholpen, om een nieuw gebouw te doen verrijzen door het oude onbewoonbaar te maken.

Zij hebben zich echter meer bewogen op kerkelijk dan op politiek terrein, waarschijnlijk niet uit vrees, want de kerk was even machtig als de staat en Karel V was één harer trouwste zonen. Maar, zoo iemand, dan heeft. Den grooten koning en keizer, den goed-ronden Vlaming droegen zijne landgenooten op de handen, hem vergaven zij alles. Zij waren trotsch op zijne overwinningen en zij dachten er niet aan zijne politiek te bestrijden.

Maar wel bemoeiden de rederijkers zich een enkelen keer met staathuishoudkundige vraagstukken. Dat deed b.

Everaert in zijn spel van dOngelycke Munte Dat het ook 's dichters bedoeling was, die te geven, blijkt hieruit, dat zijn eerste spel over dit onderwerp niet mocht worden opgevoerd en hij toen een ander, waarschijnlijk gematigder, stuk schreef.

In schreef Lauris Jansz. Het blijkt, dat in dat jaar eenige graanhandelaars zich vereenigd hadden, om veel koren op te koopen en het dan tegen een buitengewoon hoogen prijs weer van de hand te doen 2. In dit langdradige stuk wordt dus niet het landsbestuur aangevallen, maar op een maatschappelijk kwaad gewezen.

Doch er was een ander terrein, waarop de rederijkers zich liever bewogen, nl. De renaissance heeft op de eenvoudige kamerbroeders heel weinig vat gehad; van de classieke oudheid waren hun slechts eenige namen van Romeinsche goden, keizers en beroemde mannen bekend.

Alleen de geleerden begrepen eenigszins de groote beteekenis der nieuwe beweging, die zulk een invloed zou oefenen op de denkwijze en den kunstzin van latere geslachten, die het tijdperk eener voorbijgegane hooge beschaving binnen den kring van het menschelijk weten zou trekken en op bijna elk gebied de grenzen onzer kennis onmetelijk ver zou uitbreiden. Maar wel heeft de hervorming de rederijkers meegesleept.

Eene groote godsdienstige beweging ontstaat bij het volk en wordt door het volk doorgezet. Niet alleen toch is de kring van gedachten, waarin de eenvoudigen van geest zich bewegen, beperkt, maar zij voelen in hun moeilijk leven het meest behoefte aan moreelen steun.

En als die hun ontzinkt, als zij niet langer overtuigd zijn van de waarheid der vroeger aangenomen godsdienstige leerstellingen, dan zijn zij het in de eerste plaats, die de kennis van nu gemist aansluiten bij een nieuwen godsdienst, er voor kampen en er voor lijden.

Wat er omging in het hoofd en het hart van den eenvoudigen burger, werd door de rederijkers uitgesproken en zoo traden deze dan ook meermalen op als voorstanders der hervorming.

Zelfs zij, die volstrekt niet hervormingsgezind waren, de kennis van nu gemist, dat er in de kerk heel wat veranderd moest worden. Te multiple fille avec des coeurs dans les yeux amour sucre hadden Maerlant en velen na hem gestreden tegen de verdorvenheid van den.

Zelfs een man als Everaert, die niets geen afkeer voelt van het verbranden van ketters 1spaart de geestelijken niet. In zijn spel vanden Crygh 2 laat hij o. Andere rederijkers tastten niet alleen de priesters, maar ook de leer der kerk aan. In het spel van sinnen van. In werd te Middelburg Den boom der schriftueren 2 opgevoerd. In het stuk wordt een hevige aanval gedaan op kerk en geestelijkheid. Van niet minder beteekenis zijn de zinnespelen, die in op het landjuweel te Gent werden vertoond.

Daarin toch worden niet zoozeer de geestelijken als wel de dogma's der kerk bestreden, niet met satire, maar met redeneering 1. In het spel der kamer van Meesen zegt b. De schrijvers van andere spelen in dezen bundel gaan veel verder.

In het spel van Brugge wordt het recht der leeken bepleit, om den bijbel te lezen, en de leer der goede werken bestreden. De bundel der Gentsche zinnespelen, die meermalen herdrukt is, heeft er krachtig toe meegewerkt, de denkbeelden der hervorming te verspreiden. Het boek werd op den Index geplaatst en dus veel gelezen.

En de rederijkers lieten zich natuurlijk niet afschrikken, maar bleven hunne overtuiging uitspreken. Een bijzonder heftige aanval op de heerschende kerk werd gedaan in Een spel van sinnen opt derde, vierde ende vijfste Capittel van Twerck. Wat weten die visschers van den gosdienst? De apostelen worden gevangen genomen, voor den opperpriester Annas en andere rechters gebracht en na eene pleitrede van Petrus verbannen.

De zinnekens plagen elkander. De apostelen worden op nieuw gevangen genomen; de soldaten, aan wie dat werk was opgedragen, hopen, dat zij verbrand zullen worden, maar de drie kreupelen, die door hen genezen zijn, de kennis van nu gemist hen. Een engel komt hen uit de gevangenis bevrijden, doch zij worden weer gevat, als zij in den tempel voor het volk prediken. De rechters willen krachtige maatregelen nemen:. Het spel is waarschijnlijk in het midden der 16 de eeuw in Noord-Nederland geschreven.

Dat ook de klucht somtijds de kerk niet met rust liet, zagen wij boven 2. Daar nu verreweg de meeste spelen der rederijkers ongedrukt zijn gebleven en verloren gegaan, mag men aannemen, dat de oude leer wel heel dikwijls door hen is aangevallen. En er zijn weinig zinnespelen bekend, de kennis van nu gemist zij werd verdedigd. Enkele Gentsche spelen staan op katholiek standpunt, hoewel er misbruiken van de kerk in worden bestreden.

Shugga mommas

De Amsterdamsche stadsbode Jan Thönisz schreef. Eene eigenaardige strekking heeft het zinnespel Bruer Willeken 2dat in te Hasselt werd vertoond. Staat en Kerk bleven bij de aanvallen der rederijkers op de leer der moederkerk evenmin werkeloos als bij de andere uitingen der nieuwe wereldbeschouwing.

Een Gentsch patriciër, Jan van Utenhove, werd door den Raad van Vlaanderen verbannen en zijne goederen werden verbeurd verklaard, omdat een kettersch spel, door hem geschreven, in te Zotteghem was opgevoerd 3. In werd een rederijkersfeest, dat te Leiden zou.

De rederijker Pieter Schuttemate werd in te Antwerpen onthoofd, omdat hij in een gedicht eenige Minderbroeders had gehekeld 2 de kennis van nu gemist de rederijker Jan Onghena werd in te Gent opgehangen wegens een dergelijk vergrijp 3.

De rederijker Willem Touwaert Cassererie werd in op jarigen leeftijd te Antwerpen onthoofd, omdat hij verboden boeken bezat 5. Den 26 sten Jan.

Maar noch de gruwelijke straffen, noch het opheffen der rederijkerskamers door Alva hebben de rederijkers kunnen beletten, hunne meening te uiten, zoo niet in de Zuidelijke Nederlanden, dan toch in Noord-Nederland, waarheen zij in grooten getale uitweken, nadat er de banier der vrijheid was geplant.

De rederijkerskamers zijn gedurende de 17 de en een deel der 18 de eeuw in stand gebleven. En men kan niet slecht denken over de beschaving van een volk, waarvan de wevers, smeden, tuiniers en winkeliers zich in hun vrijen tijd bij voorkeur vermaakten met het dichten en vertoonen van spelen en kluchten, het voordragen van eigen gemaakte verzen, of het personifieeren van de kennis van nu gemist denkbeelden over zedenkunde en aesthetica door kunstig gevormde groepen en prachtige kleeren.

Het karmozijnroode fluweel en de geel satijnen buizen van hovelingen, de mantels met goud brocaat van priesters en vorsten zijn dikwijls slechts eene alledaagsche draperie van weinig historische waarde. Maar zulke kleeren met een letterkundig en artistiek doel gedragen door de donkere figuren van hard werkende ambachtslieden hebben werkelijk beteekenis en verdienen een de kennis van nu gemist onderzoek.

De rederijkers hebben geen enkel kunstwerk van beteekenis voortgebracht. Zij hebben de Nederlandsche taal verbasterd door gebruik te maken van duizenden Fransche woorden en stadhuistermen. Maar zij hebben het volk ontwikkeld, nieuwe denkbeelden voorgestaan, de kennis van nu gemist een tijd van staatkundige en kerkelijke tyrannie het vrije woord doen weerklinken.

Zij verdienen slechts eene bescheiden plaats in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, maar een woord van warme waardeering in de geschiedenis der beschaving van den Nederlandschen stam.

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland 2 delen. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 ca. Vorige Volgende. Het drama der rederijkers. Oft waert ter kermissen, buten der stede. Oft daer die schone vrouwen waren! Maken den scoonsten hoet van roossen. Al dat hem by cryghen mach ghebueren. Gheheel te zynen verdoene ende proffytte. Dienaer vander Keyserlicke magesteyt. Die al dat leift om gheen gheweerre spaert.

Tot skeysers dienst. Gheseyt int platte. Leeck ende Gheleert, wilt hu ooghen vp slaen. Betert hu ende hu quade costume laet. En beyt niet tot de clyncke vp den dume slaet. Of dat hu de Doot grypt byder slippen. En wilt niet subijt, ten eersten bekijcken. Groote dinghen, die u niet en ghelijcken. Dats arbeyt en pijne, by dagen en nachten. Mochtmense verpachten, oft leeren met ghewelt. Door vrinden en magen, oft coopen om ghelt. Een schoon spectakel, daer moest passeren.

Die prince, 't waer slicht dat icx niet ontbonde. Een vrouwe genaemt Stercheit die zulc oorconde. Accueil Programme TV. Séléction de la chaine. Matin Après-midi Soirée. Nos concours Pour gagner, il faut participer! Peut-être même serions-nous tentés de regretter que certaines pages rappellent un peu par leur allure désinvolte le genre, d'ailleurs agréable, mais plus fantaisiste, des vies romancées.

Léon Bloy, lui, ne vint jamais en Belgique, ce qui ne l'empêcha pas d'y compter de nombreux admirateurs et amis. Le copieux ouvrage que M. Georges Rouzet a consacré à l'histoire des relations de nos compatriotes avec l'auteur du Désespéré Léon Bloy et ses amis belges ; Liège, Ed.

Solédi,un vol. Bloy vu par le how to be a great flirt Louis-G. Cambier ; Collection : Notre Carrefour ; prix : 78 francs montre à quel point la Belgique fut attentive à sa vie de grand homme pauvre et à son labeur d'écrivain. Cette histoire, M.

Rouzet, qui est un bloyen enthousiaste autant de kennis van nu gemist, nous la raconte avec force détails depuis ses débuts, qui remontent à environ, jusqu'à la mort de Léon Bloy, en Même on peut dire qu'il la poursuit jusqu'aujourd'hui, en évoquant le culte que ses disciples n'ont cessé de lui vouer depuis. La longue et patiente recherche de M. Rouzet lui a permis de rassembler un nombre considérable de lettres échangées par l'écrivain français et ses correspondants belges, et dont il nous livre le texte presque toujours inédit.

Tous lui adressèrent des lettres pleines d'admiration et d'affectueuse estime ; tous, ou à peu près tous, l'aidèrent dans les jours difficiles dont sa vie fut, hélas! Bloy, qui s'est lui-même si justement nommé le Mendiant ingrat, n'était pas d'humeur accommodante, il s'en faut! Il se montre, dans ses missives, un ami suscepiible, ombrageux, exi.

Beaucoup de ceux qui l'ont aidé ont dû après quelque temps, rompre avec lui. Ce fut le cas du peintre Henry de Groux, avec qui, du reste, il se réconcilia par la suite ; ce fut le cas d'Edmond Picard qui, en l'occurence, sut répondre aux coups de gueule du terrible Mauchenoir par des invectives au moins égales en virulence. Les huit volumes du Journal de Bloy nous avaient déjà fixés sur ses sentiments à l'égard de la Belgique, des Belges en général et de certains de nos compatriotes en particulier.

Belle jeune rousse nueTube gay matureAnne sophie lapix lesbienne
Cherche femme de menage a rambouilletSite de rencontre pour veufs et veuvesClassic erotic sex movies
Site de rencontre gratuit pof frHomme italien amourAnimal crossing new leaf comment avoir un amoureux
Sex nu videoEden hazard nuAmours femmes animaux

Les termes dont il use à leur propos, pour être d'une ironie moins froide, moins acide que celle de Baudelaire, n'en sont pas plus flatteurs. Il est vrai que, comme le fait remarquer M. Rouzet, il fut peut-être plus intransigeant encore, et nous ajouterions : plus injuste, dans son attitude vis-à-vis de ses propres compatriotes. Bloy ne pouvait que rugir et vitupérer. La violence était le climat habituel de ce pamphlétaire prédestiné.

Ce qui nous rend également précieux le présent ouvrage, c'est la manière discrète et sobre dont l'auteur y intervient. Pas de vaine érudition, pas de commentaire inutile. Rouzet s'efface devant le document ; il se contente de le présenter, de l'expliquer, d'en éclaircir les allusions.

Rouzet de glisser de temps à autre une remarque, d'émettre un jugement, dont on apprécie alors la justesse, la finesse ou l'humour. Livre attrayant, en un mot, à la fois par sa de kennis van nu gemist et sa manière. Souhaitons que l'auteur puisse bientôt nous faire connaître cette deuxième partie de son étude qu'il annonce sous le titre de : Léon Bloy et la Belgique.

Nul doute qu'elle ne nous réserve d'autres révélations curieuses, en même temps que d'autres proses corrosives du grand écrivain catholique. Nous avons rendu compte, de kennis van nu gemist même t. XVII, pp. Contini à l'écrivain erotic beauty movies Bonvesin Da La Riva, moraliste fécond du xine siècle.

Ces études linguistiques préparatoires et ces éditions partielles mettaient déjà en valeur les grandes qualités du jeune philologue italien.

Hot horny moms

Societâ filologica romana, Docu. Les pages de la courte introduction, que M. Nous avons dit un mot, traitors nu hate de kennis van nu gemist compte rendu signalé plus haut, de la méthode adoptée par M. Espérons que le second volume, glossaire complet, dont l'impression a été retardée par les événements, ne tardera pas à paraître.

Einaudi,un vol. Les principales revues spécialisées, italiennes, suisses et allemandes, ont accueilli cette Ie édition très favorablement, et c'était justice. Qu'il nous suffise de rappeler que le volume, déjà recommandable par sa présentation typographique, rassemblait, avec une introduction et les compléments philologiques et bi? Ce qu'il y avait de nouveau, c'était le commentaire scientifique accompagnant chaque pièce : notice historico-littéraire et notes explicatives d'ordre linguistique et exégé tique.

Pour l'établir, M. Livre que l'on ouvre avec une satisfaction sans mélange. D'autre part, si Papini exagère lorsqu'il prétend qu'il faut être catholique et Florentin de kennis van nu gemist comprendre l'Alighieri, il n'en reste pas moins vrai qu'un étranger se doit de n'aborder ce sujet qu'avec cir- conception. Il réussit à innover par la discussion minutieuse de certaines leçons des dernières éditions critiques à telle enseigne qu'on pourrait croire, de prime abord, que le volume ne présente que quelques observations, de kennis van nu gemist sans aucun doute, mais toujours accessoires.

Elles insistent longuement sur un mot, un jambage de lettre. Je ne m'en excuse pas, pensant qu'elles auront peu de lecteurs, et ceux-là seulement qui connaissent assez Dante pour savoir que chez lui tout se tient ; qu'on n'y peut guère effleurer une petite chose sans bientôt en remuer plusieurs grandes J'ai voulu, pour mon instruction personnelle, chercher le fil profond de la pensée dantesque.

Mais tout ceci est venu en somme par surcroît et par acquit de conscience. J'ai entrepris cette lecture critique en manière d'exercice, comme préparation à d'autres travaux plus importants et peut-être plus personnels, qui avaient besoin de bases assurées.

Ensuite à retoucher le moins possible un texte fragile, qui parfois tombe en miettes, mais qui demeure seul témoin, seul dépositaire de la pensée de Dante. Aussi les corrections qu'il propose sont- elles presque toujours convaincantes. On est d'ailleurs amené à lui faire confiance dès la lecture de la première note : la restitution qu'il nous soumet au texte de I. L'interprétation de l'allégorie d'Orphée II, I, 3 rend, à juste titre, au texte de l'apographe une valeur que les éditeurs lui avaient toujours refusée : il a suffi que Mr.

Pézard rapproche la pensée de Dante de celle de ses deux maîtres Virgile et Brunet Latin. Dès cette seconde étude, l'auteur nous montre qu'il ne s'attache pas uniquement à des restitutions littérales intéressantes mais purement fragmentaires ; les corrections qu'il suggère éclai. Si, parfois, elles précisent un détail 3. L'Heure de Sexte.

XXIII, Certes, toutes les conclusions de Mr. Pézard ne s'imposent pas toujours avec la même évidence. L'auteur lui-même, d'ailleurs, n'a pas toujours osé être affirmatif natalie portman erotic. Distinction des Arts, p.

Athènes dans le Ciel, p. Mais on doit admettre, après avoir discuté toutes les solutions conjecturales qu'il nous soumet, que sa méthode est la bonne : il ne faut pas toujours rejeter à priori la lectio difficilior ; il ne faut pas rendre l'ignorance ou la négligence du copiste responsables de toutes les difficultés d'interprétation. En tout cas, la forme rare atteste bien plus la main du poète que celle du scribe qui l'a recopié. Pézard en arrive ainsi à se poser la question de la date de la publication du Convivio.

Il répond à cette question de façon absolument hétérodoxe. Pour lui, le manuscrit a été publié aprèsdonc plus de douze ans après la mort de l'Ali- ghieri. Nous croyons cette hypothèse fondée et l'argument tiré de l'examen des versions successives de la Chronique de Giovanni Villani nous parait convaincant : le Convivio tel qu'il nous est parvenu n'est sans doute que la reproduction d'un brouillon non corrigé, que Dante n'a pas eu le temps d'achever ni de retoucher et que ses héritiers ont retrouvé longtemps après sa disparition.

Ajoutons, pour terminer, que l'exposé de Mr. Pézard de kennis van nu gemist plein d'aperçus subtils : qu'on lise pour s'en convaincre, la dissertation sur les sens du verbe trebbiare p. Van Nuffel. Cette Société édite les communications de ses membres. Nous avons sous les yeux les Niederdeutsche Mitteilungen, herausg. Lund, C. Gleerup ; Kopenhagen, De kennis van nu gemist Munks- gaard.

Ce premier fascicule contient différents petits articles, rédigés en allemand, de Suédois qui ont consacré leurs efforts à des recherches lexicographiques : l'ancien droit rural suédois, les registres municipaux de Stockholm, un glossaire latin-bas- allemand de Signalons aussi une étude sur une version bas-allemande et suédoise du livre de Paris et Vienne, dont une édition parut en à Anvers d'après un prototype moyen- néerlandais disparu.

Noord-Hol- landsche Uitg. Mij, Amsterdam, pp. Daaruit blijkt wel dat schobbejak niet Germaans van oorsprong is, doch veeleer een volsetymologische vervorming van een Slavisch woord dan moet zijn. De kennis van nu gemist ietwat minder vaste bodem staan we als we dat Slavisch prototype moeten terugvinden. Dit zou in het Germaans een -k hebben bijgekregen naar analogie van het Mecklenburgse scheldwoord de kennis van nu gemist, waarin door emfatische uitspraak o.

Dit scherpzinnig opstel bevat bovendien voor de neerlandicus nog heel wat aardige opmerkingen over het suffix -jas en dgl. Verdeyen : ce sont les temps modernes qui attirent l'attention du public. Il faut savoir gré à M. Closset étend son exposé jusqu'à et traite sa matière par genres et par époques. Le public lettré ne pourra que prendre goût à l'étude des lettres flamandes en savourant l'exposé clair, nuancé, détaillé et motivé de M. Celui-ci fournit d'autre part d'amples renseignements sur les éditions, études et traductions en langue française de nos anciens documents littéraires flamands.

In eene in den Feestbundel H. Wat de lezingen, C, H de kennis van nu gemist L betreft, G en H geven een doorloopend goeden zin, met duidelijken samenhang, zonder eenige onbeholpenheid in de verzen, zonder eenige merkbare poging om den naam van den dichter, die zou hebben ontbroken, in den tekst in te schuiven.

De lezing L, zonder den naam van den dichter, is ongetwijfeld ouder dan G en H. Hoe onwaarschijnlijk het dan ook moge zijn dat een kopiist den naam van een beroemdheid als van Maerlant heeft weggewerkt, toch is zulks hier het geval. En het feit dat van Maerlant in zijn Der Naturen Bloeme de gezondheidsleer weglaat, zal ook wel zóó moeten verklaard worden, dat hij die reeds in zijn H.

H, had behandeld blz. Want van Maerlant heeft er voornamelijk regeeringskunst in gezien. Dit niet onwaarschijnlijk beloop van zaken wordt door Prof.

Muller voorgesteld in zijn Maerlant's Zeeuwsche Beschermvrouwe, een bijdrage waarmede hij zijn jongeren collega, Prof. Verdeyen, bij diens zestigsten jaardag, in het aangeboden gedenkboek Album René Verdeyen. Manteau S. Kern- kamp. De nog niet zo lang geleden in ere herstelde rederijkersliteratuur is in de jongste jaren in Noord en Zuid ijverig bestudeerd en een overzicht was dringend nodig geworden.

Het boekje van Dr. Mak De Rederijkers. Amsterdam, P. Religieuse, maar vooral morele en sociale problemen, veelmeer dan genot aan beoefening der fraaie letteren, houden de belangstelling van lezer en studerende gaande. Maar wat een vloed van uitgaven, boeken, opstellen in allerlei tijdschriften, conflicterende beoordelingen, ontdekkingen op historisch en bron- nencritisch gebied, auteurskwesties, tekstinterpretatie en -cri- tiek zijn er niet verschenen!

Hij behandelt eerst de oorsprong en de inrichting der kamers, dan het refrein en de beoefenaarster Anna Bijns, waarbij hij de juiste maat weet te houden. Vervolgens komen de oudere spelen en het spel van sinne aan de beurt, de esbattementen 'en taf elspelen, het landjuweel. Daarbij legt Mak de nadruk op het nieuwe, en, hoewel gebruik makend van het werk van anderen, geeft hij ook, bv.

Met het hoofdstuk Betekenis krijgen we een mooi cultuurhistorisch overzicht, terwijl in de laatste bladzijden, aan de Bestrijding gewijd, ook esthetische waardering en ter sprake komen. Het boek van Dr. Mak leest heel vlot : het is in een sappige, boeiende verhaaltrant geschreven.

Ongemeen kostbaar zijn de Aantekeningen, die van blz. Niet alleen blijkt daaruit de reuzebèlezenheid van Schr. Een register van namen en werken ontbreekt. Misschien was het te lang geworden voor de bereikbare omvang van het de kennis van nu gemist : toch wordt het node gemist.

Met een beeld van den algemeenen zwang waarin het refrein zich in de xvie eeuw verheugen mocht gay rencontre plan deze indringende studie afgesloten. Onder de door de Rederijkerskamers ingerichte refreinfeesten — ze waren voor de lyriek wat het landjuweel voor de dramatiek was — neemt het op 3 September door Pieter Sterlincx en niet door een Kamer — een éénige zeldzaamheid 1 te Heen- vliet Zuid-Holland belegd feest een afzonderlijke plaats in.

Vermelden we volledigheidshalve dat dit opstel de gelukkige aanleiding is geweest tot het bekend maken van nieuwe bio- graphische gegevens de kennis van nu gemist den dichtenden schoolmeester Pieter Sterlincx van de hand van Dr. Robert Foncke en Dr. Het door A. Blommaert, A.

Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemlée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conrver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif.

La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six de kennis van nu gemist au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 13 et du présent alinéa requiert les quatres cinquièmes des votes exprimés. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de de kennis van nu gemist ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Sous réserve des exceptions possibles prévues aux articles Après l'entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de la présente Convention. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes salon de l erotisme a nantes et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.

Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré applique dans ses relations avec eux les dispositions de l'Acte le plus récent auquel il est partie. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.

En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions de l'alinéa 1 ne sont pas applicables. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification fille bonne toute nue qui prend effet à la date de sa réception.

De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période. Dientengevolge zullen zij dezelfde bescherming hebben als dezen en hetzelfde wettelijk verhaal tegen elke inbreuk op hun rechten, mits zij de voorwaarden en formaliteiten nakomen, aan de nationalen opgelegd. Met de onderdanen van de landen der Unie worden gelijkgesteld de onderdanen van de landen, welke niet deel uitmaken der Unie, die op het grondgebied van een der landen van de Unie woonplaats hebben of aldaar daadwerkelijke en wezenlijke inrichtingen van nijverheid of handel bezitten.

B Dientengevolge zal het vóór het verstrijken dier termijnen in een van de andere landen der Unie later verrichte depot niet krachteloos kunnen worden gemaakt door feiten, die in de tussentijd hebben plaatsgehad, en wel met name door een ander depot, door het openbaar bekendmaken van de uitvinding of door haar toepassing, door het te koop stellen van exemplaren van de tekening of van het model, door het gebruik van het merk, en deze feiten zullen geen enkel recht van derden kunnen doen ontstaan, noch enig persoonlijk bezit.

De rechten, die door derden zijn verkregen vóór de dag van de eerste aanvrage, die tot grondslag strekt voor het recht van voorrang, zijn voorbehouden door de binnenlandse wetgeving van ieder land der Unie.

De eerder gedane aanvrage zal dan niet meer als grondslag kunnen dienen voor het beroep op het recht van voorrang. Elk land zal bepalen, op welk tijdstip deze verklaring op zijn laatst moet worden afgelegd.